Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich użycie. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

w ramach serwisu SmartDeal.pl
(obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.)

 

1.    Postanowienia ogólne

Postanowienia wstępne

1.1.    Smartdeal jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Teledeal A.M. Zachwieja spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 12/510B, 02-703 Warszawa.
1.2.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Teledeal A.M. Zachwieja spółka jawna z siedzibą w Warszawie, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Smartdeal oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
1.3.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Smartdeal, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
1.4.    Prawa autorskie do Serwisu Smartdeal należą w całości do Teledeal A.M. Zachwieja spółka jawna z siedzibą w Warszawie.

Definicje

1.5.    Teledeal – Teledeal A.M. Zachwieja spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 12/510B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 430936, NIP: 5213635653, adres e-mail: biuro@smartdeal.pl; adres siedziby spółki jest jednocześnie adresem do korespondencji.
1.6.    Smartdeal lub Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Teledeal, w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane z realizacją transakcji. Smartdeal utrzymywany jest przez Teledeal w domenie smartdeal.pl oraz smartdeal.com.pl.
1.7.    Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Teledeal za pośrednictwem Smartdeal, polegająca na dostarczeniu Użytkownikom środków technicznych umożliwiających zamieszczanie w Serwisie Ofert oraz zawieraniu Transakcji oraz inne usługi określone w niniejszym regulaminie.
1.8.    Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę z Teledeal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; o ile niniejszy regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, postanowienia dotyczące Użytkowników odnoszą się również do konsumentów.
1.9.    Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną zawierający z Teledeal umowę
i korzystający z usług w ramach Smartdeal w celach niezwiązanych bezpośrednio
z działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.10.    Sprzedający – Użytkownik zamieszczający w Serwisie Ofertę sprzedaży spełniającą warunki określone w Regulaminie;
1.11.    Kupujący – Użytkownik zamieszczający w Serwisie Ofertę kupna, spełniającą warunki określone w Regulaminie;
1.12.    Oferta – zamieszczona przez Użytkownika w serwisie Smartdeal oferta kupna bądź oferta sprzedaży określonego produktu, obowiązująca Użytkownika przez czas w niej wskazany wiążąca w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego; przyjęcie Oferty przez innego Użytkownika stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem Sprzedającym i Kupującym i zobowiązuje strony takiej umowy do wzajemnych świadczeń, tj. zapłaty ceny i wydania produktu na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie;
1.13.    Produkt – przedmiot oznaczony co do gatunku, fabrycznie nowy, będący przedmiotem Oferty, spełniający wymogi określone w Regulaminie;  
1.14.    Transakcja – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikami w wyniku zamieszczenia Oferty sprzedaży i Oferty kupna i ich wzajemnego przyjęcia przez Użytkowników, dokonywanego za pośrednictwem procedury Dopasowania Ofert;
1.15.    Dopasowanie Ofert – zautomatyzowana procedura przeprowadzana w ramach Serwisu polegająca na wyszukiwaniu i kojarzeniu Ofert o tych samych postanowieniach istotnych (Produkt oraz cena) i spełniających minimum dodatkowych kryteriów określonych przez Użytkownika zamieszczającego Ofertę (np. sposób płatności, sposób dostarczenia Produktu);
1.16.    Minimalna Cena Sprzedaży – cena, jaką Sprzedający określa w Ofercie sprzedaży jako minimalną oczekiwaną cenę za oferowany Produkt; Ostateczna Cena nie może być niższa niż Minimalna Cena Sprzedaży;
1.17.    Maksymalna Cena Kupna – cena, jaką Kupujący określa w Ofercie kupna jako maksymalną cenę, jaką zgadza się zapłacić za Produkt, którego Ofertę kupna zamieszcza w Serwisie; Ostateczna Cena nie może być wyższa niż Maksymalna Cena Kupna;
1.18.    Ostateczna Cena– cena, za jaką Sprzedający sprzedaje, a Kupujący Kupuje Produkt w ramach Transakcji zawartej w wyniku Dopasowania Ofert sprzedaży i kupna;
1.19.    Cennik – wykaz usług świadczonych przez Teledeal odpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.;
1.20.    Regulamin – niniejszy regulamin;
1.21.    Kurier – przedsiębiorca świadczący usługi pocztowe, któremu Sprzedający zleca doręczenie Produktów;
1.22.    Zakończenie Transakcji – chwila potwierdzenia w Serwisie należytego spełnienia przez obie strony świadczeń, tj. dostarczenia Produktów wolnych od wad oraz dokonania przez Kupującego zapłaty; jeżeli dostawa Produktów ma nastąpić za pośrednictwem odbioru osobistego, Zakończenie Transakcji następuje z chwilą wybrania takiego sposobu dostawy;
1.23.    Zakończenie Płatności – chwila zaksięgowania na Rachunku Escrow pełnej kwoty należnej Sprzedającemu tytułem Ceny i Kosztów;
1.24.    Koszty – suma opłat związanych z zawarciem Transakcji, do których zalicza się: wynagrodzenie Kuriera, opłaty pobierane przez Teledeal za usługę Dostawa ze SmartDeal, opłaty pobierane przez instytucje płatnicze w celu przekazania środków pieniężnych na Rachunek Escrow;
1.25.    Rachunek Escrow – prowadzony dla Teledeal w banku w celu obsługi płatności Escrow przeznaczony wyłącznie do przyjmowania płatności i dokonywania wypłat przez Escrow;
1.26.    Escrow – usługa polegająca na uczestniczeniu w transakcji płatniczej między Kupującym a Sprzedającym poprzez: przyjęcie wpłaty Kupującego, opłacenie na rzecz Sprzedającego kosztów wykonania Transakcji oraz wydanie Sprzedającemu odpowiedniej kwoty pieniężnej po ziszczeniu się warunków opisanych w Regulaminie.

2.    Warunki korzystania z serwisu Smartdeal

Zakres usług

2.1.    Teledeal po akceptacji przez Użytkownika Regulaminu zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług udostępniania serwisu Smartdeal dla Sprzedających oraz dla Kupujących w celu umożliwienia im zamieszczania Ofert sprzedaży lub kupna Produktów, zawierania wiążących Transakcji oraz korzystania z usług dodatkowych. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku.
2.2.    Teledeal w ramach serwisu Smartdeal umożliwia Użytkownikowi np.:

a)    uzyskiwanie informacji o zamieszczonych w Serwisie Ofertach kupna i sprzedaży;
b)    zamieszczanie w Serwisie oraz edycję Ofert kupna oraz Ofert sprzedaży Produktów;
c)    zawieranie Transakcji wskutek dopasowania Ofert;
d)    dokonywanie płatności za Produkty za pośrednictwem Escrow;
e)    zamawianie Kuriera w celu zrealizowania dostawy Produktu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
f)    wydawanie ocen i opinii o Produktach;
g)    dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów Transakcji w ramach zakładki „Mój Smartdeal”;
h)    otrzymywanie powiadomień o zmianie statusów zamieszczonych Ofert;
i)    otrzymywanie raportów o Ofertach;
j)    otrzymywanie newslettera oraz innych wiadomości marketingowych;
k)    udział w konkursach organizowanych w Serwisie.

 

Konto Użytkownika

2.3.    Osoby fizyczne w celu rejestracji w Serwisie powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
2.4.    Rejestracji w Serwisie osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w Smartdeal, może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentowania takiego podmiotu w zakresie wymaganym do zawarcia umowy z Teledeal.W celu rejestracji w Serwisie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska osoby umocowanej do reprezentowania podmiotu, adresu e-mail, pod którym możliwa będzie skuteczna korespondencja z danym podmiotem (login), numeru telefonu, pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego, adresu siedziby (ulica, numer budynku i lokalu, miasto i kod pocztowy) oraz hasła. Wszelkie czynności prawne dokonane za pośrednictwem loginu i hasła Użytkownika będą uważane za czynności dokonane przez osoby umocowane do reprezentacji Użytkownika.
2.5.    Nie jest możliwe zarejestrowanie dwóch kont dla tego samego adresu e-mail.
2.6.    Podczas korzystania z Usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług, np. numeru rachunku bankowego.
2.7.    Rejestrację w Serwisie można również przeprowadzić za pomocą serwisu Facebook.com – w celu jej dokonania należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk „Zarejestruj z Facebook” i dokonać logowania do serwisu Facebook.com udzielając jednocześnie zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych osobowych i akceptując Regulamin.
2.8.    Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Teledeal, której przedmiotem jest utrzymanie konta w Serwisie oraz możliwość korzystania z Usług, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.9.    W wyniku prawidłowej rejestracji Teledeal tworzy dla Użytkownika konto przypisane do adresu e-mail (loginu) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w Smartdeal loginu i hasła (Logowanie). Użytkownik, który dokonał rejestracji za pomocą  serwisu Facebook bądź też powiązał konto w Smartdeal z kontem w serwisie Facebook może również dokonać logowania za pośrednictwem aplikacji Facebook. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług Smartdeal (w szczególności, kiedy do konta Użytkownika przypisane są Oferty o statusie innym niż „zakończona” lub „anulowana”).
2.10.    Zabrania się podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany loginu (adresu e-mail). Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.   
2.11.    Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił konto w wymienionej wyżej formie ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Smartdeal. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne.

Warunki techniczne

2.12.    Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Smartdeal są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Teledeal zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

3.    Przetwarzanie danych osobowych

3.1.    Teledeal przykłada szczególną wagę do ochrony danych Użytkowników. Teledeal
z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym np.  takie jak systemy szyfrowania danych.
3.2.    Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane są przez Teledeal jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy rejestracji. W ramach wykonywanych Transakcji administratorami danych osobowych Kupujących są Sprzedający.
3.3.    Teledeal przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania Usług, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także w celach marketingowych. Teledeal umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Teledeal zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
3.4.    Teledeal wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Teledeal w związku z korzystaniem z serwisu Smartdeal, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
3.5.    Otrzymane od Teledeal informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją Transakcji oraz realizacją umów zawartych w wyniku korzystania z Serwisu, chyba że otrzyma od innego Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
3.6.    Teledeal ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w Serwisie. Dane zebrane od Użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne i profilowe (takie jak wykształcenie, zarobki, wiek,) są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Teledeal do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez Teledeal ankietach jest zawsze dobrowolne, natomiast Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

4.    Zasady odpowiedzialności

4.1.    Teledeal podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
4.2.    Teledeal zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
4.3.    Teledeal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Teledeal.
4.4.    Teledeal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
4.5.    Teledeal nie jest stroną Transakcji. Teledeal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Smartdeal ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Teledeal w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do sprzedaży Produktów oraz wypłacalność Użytkowników składających Oferty kupna.
4.6.    Teledeal może usunąć  Ofertę, gdy czynności związane z  Ofertą naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na wizerunek Teledeal lub naruszają jego dobre imię. Wskutek usunięcia Oferty informacje dotyczące tej Oferty przestają być dostępne w Smartdeal, dalsze czynności w ramach tej Oferty są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Użytkowników, dotyczące danej Oferty nie wywołują skutków. Usunięte Oferty nie mogą zostać przywrócone. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu,  negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Smartdeal, w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy konto lub działalność Użytkownika w ramach Smartdeal wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w punkcie 2.3. i 2.4. powyżej, Teledeal może:

a)    udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b)    zawiesić na czas określony konto Użytkownika,
c)    uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu poprzez nieodwracalną blokadę konta, po bezskutecznym upływie wyznaczonego, co najmniej 3 dniowego terminu na wyjaśnienie przez Użytkownika zastrzeżeń.

4.7.    Niezależnie od powyższego Teledeal ma prawo do zawieszenia lub blokady konta Użytkownika, który narusza uprawnienia konsumentów wynikające z zawarcia umowy na odległość lub ich uprawnienia reklamacyjne.
4.8.    Niezależnie od zawieszenia lub blokady konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania, skutkujące powstaniem szkody u Teledeal lub innych Użytkowników.
4.9.    W przypadku zawieszenia konta wszystkie Oferty wystawione przez Użytkownika zostają usunięte.
4.10.    Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować konta bądź korzystać z innego konta bez uprzedniej zgody Teledeal. Teledeal może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z konta także wówczas, gdy jakiekolwiek konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone lub zablokowane w przeszłości.
4.11.    Dane techniczne i zdjęcia Produktów, umieszczone w Serwisie Smartdeal pochodzą od ich producentów. Teledeal dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Smartdeal były zgodne z aktualnym stanem faktycznym. W razie stwierdzenia wątpliwości co do aktualności danych, opisów, zdjęć Produktu, Użytkownik powinien powiadomić Teledeal o tym fakcie poprzez przygotowany do tego mechanizm w Serwisie.
4.12.    Transakcje pomiędzy Użytkownikami odbywają się na warunkach określonych  
w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Teledeal nie odpowiada za dostawę Produktu oraz przebieg Transakcji (z wyłączeniem czynności realizowanych przez Teledeal w ramach Serwisu).
4.13.    Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich danych lub związanej z nimi działalności, Teledeal uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do takich danych. W takiej sytuacji Teledeal nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których Teledeal powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.

5.    Opłaty

5.1.    Serwis pobiera opłaty za usługi zgodnie z Cennikiem.
5.2.    Teledeal wystawia faktury VAT za usługi świadczone w ramach Serwisu raz w miesiącu
w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została wniesiona opłata za wybrane Usługi.
5.3.    Faktury wystawiane są Użytkownikom, którzy zgłosili chęć ich otrzymywania poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Użytkownika oraz po podaniu wszystkich niezbędnych danych.

6.    Transakcje

Oferty sprzedaży

6.1.    Przedmiotem Transakcji w ramach Serwisu mogą być wyłącznie Produkty:

a)    fabrycznie nowe,
b)    wprowadzone do obrotu na terytorium Polski,
c)    wyposażone w polską wersję programu do obsługi, instrukcję w języku polskim, wszystkie akcesoria fabrycznie dodawane do Produktu przez jego producenta,
d)    posiadające ważną gwarancję,
e)    o numerze seryjnym zgodnym z numerem podanym na opakowaniu,
f)    zgodne ze specyfikacjami podanymi w Serwisie; Sprzedający zobowiązany jest
do zgłoszenia błędu w specyfikacji, jeśli dane w niej zamieszczone są niezgodne
z rzeczywistymi danymi dotyczącymi oferowanego Produktu.

6.2.    Przedmiotem Transakcji nie mogą być Produkty zakupione w USA.
6.3.    Przedmiotem Transakcji mogą być Produkty fabrycznie nowe, odsprzedawane przez Użytkownika posiadającego paragon lub fakturę dokumentujące zakup, które to dokumenty muszą być przekazane Kupującemu wraz z Produktem. Jeśli do wykonywania uprawnień
z gwarancji wymagane są inne dokumenty poza paragonem lub fakturą, Sprzedający zobowiązany jest do ich posiadania w momencie składania Oferty sprzedaży oraz wydania ich Kupującemu. Brak dokumentu zakupu traktowany będzie jako wada Produktu uprawniająca do reklamacji.
6.4.    W odniesieniu do Produktów stanowiących urządzenia telekomunikacyjne złożenie Oferty sprzedaży jest równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia, że Produkt będzie obsługiwany przez operatorów sieci komórkowych działających na terenie Polski. Brak współdziałania Produktu ze wskazanymi operatorami będzie traktowany jako wada Produktu uprawniająca do reklamacji. Warunkiem prawidłowego zamieszczenia Oferty sprzedaży w Serwisie jest podanie przez Sprzedającego następujących informacji:

a)    dotyczących oferowanego Produktu zgodnie z wymogami w formularzu zamieszczania Oferty,
b)    Minimalnej Ceny Sprzedaży,
c)    czy oferta składana jest w ramach prowadzonej działalności, czy jako oferta osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą,
d)    czy Sprzedający wystawia faktury VAT czy też fakturę jako podmiot niezarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług,
e)    w przypadku Sprzedających, będących przedsiębiorcami – że konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ustawowo określonych terminach liczonych od daty otrzymania Produktu.

6.5.    Dla skutecznego zamieszczenia Oferty konieczne jest zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminów partnerów Teledeal (Dotpay oraz Kurierów).
6.6.    Zamieszczenie Oferty sprzedaży w Serwisie jest odpłatne. Opłata za dodanie Oferty sprzedaży uzależniona jest od sposobu zapłaty wybranego przez Sprzedającego (zapłata przez płatności elektroniczne Dotpay, zapłata przez Premium SMS lub wykupienie pakietu ofert) i jest określona w Cenniku. W razie wykupienia przez Sprzedającego Pakietu Ofert, pozostaje on do wykorzystania przez czas określony w Pakiecie. W razie niewykorzystania całego Pakietu opłata nie jest zwracana Użytkownikowi. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Użytkowników, składających Oferty sprzedaży jako Konsumenci.
6.7.    Złożenie Oferty Sprzedaży wiąże Sprzedającego od chwili jej zamieszczenia w Serwisie przez okres 30 dni, chyba że Sprzedający wyznaczy krótszy okres związania Ofertą. W okresie ważności Oferty Sprzedający nie może jej wycofać, zobowiązany jest także do wykonania umowy zawartej w wyniku skojarzenia jego Oferty z Ofertą kupna, zawierającą te same postanowienia istotne. W trakcie trwania Oferty Sprzedający uprawniony jest do zmiany:

a)    Minimalnej Ceny Sprzedaży,
b)    czasu trwania Oferty,
c)    sposobu dostarczenia i płatności,
d)    miejsca wyznaczonego na odbiór osobisty Produktu.


Oferty kupna

6.8.    W celu skutecznego zamieszczenia Oferty kupna Kupujący zobowiązany jest do podania w Serwisie następujących informacji:

a)    Maksymalnej Ceny Zakupu,
b)    ilości Produktów,
c)    preferencji dotyczących blokady simlock,
d)    form dostawy i płatności.

6.9.    Oferta kupna wiąże Kupującego od daty jej zamieszczenia w Serwisie przez okres 30 dni, chyba że Kupujący wyznaczy krótszy okres związania Ofertą. W okresie ważności Oferty Kupujący nie może jej wycofać, zobowiązany jest także do wykonania umowy zawartej w wyniku skojarzenia jego Oferty z Ofertą sprzedaży, zawierającą zgodne postanowienia istotne. W trakcie związania Oferty Kupujący uprawniony jest do zmiany:

a)    Maksymalnej Ceny Zakupu,
b)    czasu trwania Oferty,
c)    sposobu dostarczenia i płatności,
d)    preferencji dotyczących blokady simlock,
e)    preferowanych Produktów,
f)    opcji „kup od jednego sprzedającego” w przypadku ofert obejmujących kilka Produktów.

Dopasowanie Ofert. Zawarcie umowy


6.10.    W chwili zamieszczenia Oferty Serwis w sposób zautomatyzowany rozpoczyna dopasowywanie Oferty z Ofertami złożonymi przez innych Użytkowników. Dopasowanie Ofert następuje wyłącznie z chwilą stwierdzenia, że obie Oferty, zarówno sprzedaży jak i kupna, spełniają wszystkie kryteria zastrzeżone przez Użytkowników lub co najmniej kryteria, które zostały wskazane wariantowo (np. co najmniej jeden z trzech podanych
w Ofercie sposobów dostawy).
6.11.    W przypadku Ofert z wybraną opcją „określone preferencje” dopasowanie Ofert następuje w pierwszej kolejności dla Produktu wskazanego jako preferowany. W przypadku braku Ofert spełniających kryteria dla preferowanego Produktu, dopasowanie następuje dla Produktu, którego Minimalna Cena Zakupu jest najniższa w danej Ofercie zakupu.
6.12.    W przypadku zamieszczenia kilku Ofert o identycznej treści, dopasowaniu z Ofertą jej odpowiadającą podlega Oferta najwcześniej zamieszczona w Serwisie.
6.13.    Z chwilą Dopasowania Ofert następuje zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym
a Kupującym na warunkach określonych w obu Ofertach. Ostateczną Ceną jest najniższa cena spełniająca warunek dopasowania Ofert.
6.14.    Kupujący i Sprzedający zostają powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej
o zawarciu umowy oraz o swoich danych umożliwiających wykonanie zawartej umowy. Od chwili zawarcia umowy Użytkownicy będący jej stronami są zobowiązani do należytego jej wykonania, w szczególności do zapłaty ceny i wydania Produktu.
6.15.    Użytkownicy poprzez akceptację Regulaminu i zamieszczenie Ofert akceptują opisany powyżej sposób zawierania umów, w szczególności wiążący wybór Oferty spełniającej kryteria określone przez Użytkowników w Ofertach przez nich zamieszczonych.
6.16.    Użytkownicy są powiadamiani przez Serwis o statusie swojej Oferty, a następnie Transakcji. W zależności od etapu, na jakim znajduje się Oferta lub Transakcja, Serwis oznacza je w sposób następujący:

a)    Dopasowana – oznacza to, że Oferta została dopasowana do innej Oferty i zawarta została umowa;
b)    Opłacona – pełna cena wraz z kosztami przesyłki została wpłacona i wpłynęła na rachunek Escrow;
c)    Wysłana – Produkty zostały wysłane przez Sprzedającego na adres wskazany przez Kupującego;
d)    Doręczona – Produkty zostały odebrane przez Kupującego;
e)    Zakończona - Transakcja, do której nie zgłoszono zastrzeżeń w terminie 24 godzin, jaki minął od chwili odbioru Produktu przez Kupującego;
f)    Reklamowana – Transakcja została reklamowana przez jedną ze stron;
g)    Wygasła – Oferta, której termin ważności minął i która nie została dopasowana.

7.    Czynności po zawarciu Transakcji

7.1.    Zapłata oraz dostawa Produktów następuje w sposób określony w zgodnych ofertach Sprzedającego i Kupującego. Jeżeli Sprzedający i Kupujący określili zgodnie kilka sposobów zapłaty lub dostawy, prawo wyboru sposobu zapłaty przysługuje Kupującemu.
7.2.    W terminie 3 dni od zawarcia Transakcji Kupujący jest zobowiązany do:

a)    wyboru sposobu zapłaty;
b)    wyboru sposobu dostawy;
c)    dokonania płatności, jeśli ma ona zostać dokonana za pośrednictwem Escrow.

7.3.    Jeżeli w terminie opisanym w punkcie poprzedzającym Kupujący nie wybrał sposobu zapłaty oraz dostawy przyjmuje się, że zapłata ma nastąpić poprzez Escrow, a dostawa ma nastąpić za pośrednictwem Kuriera oferującego przesyłkę najtańszą.

8.    Dokonywanie płatności

8.1.    Z chwilą zawarcia Transakcji na Kupującym ciąży obowiązek zapłaty Sprzedającemu Ostatecznej Ceny oraz Kosztów.
8.2.    Koszty stanowią sumę opłaty pocztowej pobieranej przez Kuriera oraz wynagrodzenia Teledeal za wykonanie usługi Dostawa ze SmartDeal.
8.3.    Zapłata Ostatecznej Ceny i Kosztów może nastąpić:

a)     za pośrednictwem Teledeal, przy skorzystaniu z usługi Escrow;
b)     przy odbiorze przesyłki u doręczyciela (za pobraniem);
c)     gotówką przy odbiorze osobistym.

8.4.    Dostępność sposobów zapłaty, o których mowa powyżej może zostać ograniczona ze względu na wybrany sposób dostawy.

9.    Escrow

9.1.    Świadcząc usługę Escrow Teledeal zobowiązuje się do uczestniczenia w transakcji płatniczej między Kupującym i Sprzedającym poprzez:

a)    przyjmowanie na Rachunek Escrow wpłat Kupujących tytułem Ceny i Kosztów;
b)    opłacanie – na rzecz Sprzedającego – kosztów przesyłki Produktów do Kupującego;
c)    przekazywanie dokonanych wpłat Sprzedającym niezwłocznie po ziszczeniu się warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

9.2.    Kupujący jest zobowiązany zlecić przelew sumy Ostatecznej Ceny i Kosztów na Rachunek Escrow i zapewnić pokrycie tego przelewu w terminie 72 godzin od chwili zawarcia Transakcji („Zlecenie Escrow”).
9.3.    Zlecenie Escrow może zostać wykonane poprzez zwykły przelew na Rachunek Escrow albo za pomocą środków technicznych udostępnionych przez Teledeal umożliwiających dokonywanie przelewów elektronicznych, takich jak serwis Dotpay i im podobne. Kupujący korzystający ze zwykłego polecenia przelewu jest obowiązany określić tytuł przelewu na Rachunek Escrow w sposób określony przez Teledeal w instrukcji udostępnionej po zawarciu Transakcji.
9.4.    W razie dokonania przelewu pod innym tytułem, aniżeli ustalony zgodnie z punktem poprzedzającym Teledeal nie gwarantuje właściwego zaksięgowania środków na Rachunku Escrow. Kupujący jest wówczas, w razie sporu ze Sprzedającym co do zapłaty, zobowiązany zwrócić się do Teledeal o zaksięgowanie przedstawiając odpowiednie wyjaśnienia.
9.5.    Złożenie Zlecenia Escrow jest nieodwołalne.
9.6.    Niezwłocznie po Zakończeniu Płatności Teledeal:

a)    informuje Sprzedającego o dokonaniu płatności;
b)    wykonuje usługę Dostawa ze SmartDeal, jeżeli takie zlecenie zostało złożone.

9.7.    Jeżeli na Rachunku Escrow zaksięgowana została kwota nieodpowiadająca sumie Ostatecznej Ceny i Kosztów, nie dochodzi do Zakończenia Płatności i zapłatę uważa się
za niedokonaną ze skutkiem dla Sprzedającego.
9.8.    Nadpłatę Teledeal zwraca w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o numerze rachunku bankowego do dokonania zwrotu.
9.9.    Teledeal wypłaca Sprzedającemu Ostateczną Cenę z Rachunku Escrow na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni po Zakończeniu Transakcji.
9.10.    W razie wszczęcia Postępowania Spornego między stronami Transakcji Teledeal wypłaca Sprzedającemu Ostateczną Cenę:

a)    po zawarciu przez Strony ugody, przewidującej uiszczenie Ostatecznej Ceny Sprzedającemu – na warunkach określonych w takiej ugodzie;
b)    po przedstawieniu przez Sprzedającego orzeczenia sądu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego jego uprawnienie do otrzymania Ceny.

9.11.    Teledeal zwraca Kupującemu Ostateczną Cenę i Koszty lub ich część w razie:

a)    zawarcia przez Strony ugody przewidującej zwrot tych kwot Kupującemu – na warunkach określonych w takiej ugodzie;
b)    przedstawienia przez Kupującego orzeczenia sądu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego, że zwrot tych kwot jest mu należny, o ile kwoty te nie zostały wcześniej wydane Sprzedającemu lub Kurierowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.12.    Zwrotowi nie podlega suma stanowiąca wynagrodzenie Teledeal za usługę Dostawa ze SmartDeal, jeżeli Sprzedający zawarł już umowę z Kurierem.

10.    Dostawa Produktów

10.1.    Dostawa Produktów jest możliwa:

a)    przesyłką pocztową, za pośrednictwem Kuriera;
b)    poprzez odbiór osobisty.

10.2.    Dostawa Produktów odbywa się w sposób określony w warunkach Transakcji. Dostawa przesyłką pocztową odbywa się na warunkach ustalonych w Zasadach Dostawy ze SmartDeal stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
10.3.    W razie ustalenia, że dostawa ma się odbyć przez odbiór osobisty, Strony są zobowiązane w terminie 3 dni od zawarcia Transakcji uzgodnić szczegółowy termin i miejsce dostawy.
10.4.    W przypadku, jeśli Sprzedający w ciągu 3 dni od przekazania mu informacji, że Transakcja została Opłacona nie wyśle Kupującemu zamówionego Produktu, Kupujący ma prawo do anulowania Transakcji i zwrotu środków wpłaconych z tego tytułu na Rachunek Escrow.
10.5.    O wprowadzeniu do Serwisu daty doręczenia Produktu Teledeal zawiadamia Kupującego. Jeżeli dostawa nie nastąpiła, Kupujący jest obowiązany w terminie 24 godzin od wprowadzenia do Serwisu daty doręczenia wszcząć Postępowanie Sporne. W razie zaniechania tej czynności w wyznaczonym terminie nastąpi automatyczne Zakończenie Transakcji.
10.6.    Po dokonaniu dostawy Kupujący jest zobowiązany zbadać rzecz oraz:

a)    potwierdzić zgodność Produktu z umową i dokonać Zakończenia Transakcji;
b)    wszcząć Postępowanie Sporne, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową.

10.7.    W razie zaniechania czynności, o których mowa w punkcie 10.6. z upływem 24 godzin od chwili dokonania dostawy następuje automatyczne Zakończenie Transakcji. Dla potrzeb dokonania rozliczenia ze Sprzedającym przyjmuje się w takim wypadku, że Transakcja została wykonana prawidłowo. Postanowienie powyższe nie uchybia uprawnieniom Kupującego wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne, niezgodności towaru z umową lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

11.    Postępowanie Sporne

11.1.    Każda ze Stron może wszcząć Postępowanie Sporne w związku z zawartą Transakcją od momentu jej zawarcia do momentu Zakończenia Transakcji, jeżeli między Stronami istnieje spór co do wykonania zawartej Transakcji.
11.2.    Postępowanie Sporne można wszcząć w szczególności, jeżeli:

a)    przesłany Produkt jest niezgodny z zawartą Transakcją, był niewłaściwie opakowany, nadszedł uszkodzony;
b)    Kupujący przy przesyłce za pobraniem zapłacił sumę wyższą, aniżeli wynikająca
z Transakcji;
c)    Kupujący nie podjął przesyłki i została ona zwrócona przez Kuriera;
d)    Kupujący nie otrzymał Produktu mimo dokonanej zapłaty.

11.3.    Postępowanie Sporne wszczyna się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza
w Serwisie.
11.4.    Wszczęcie Postępowania Spornego uniemożliwia Zakończenie Transakcji.
11.5.    Wszczęcie Postępowania Spornego dokonane przed wysłaniem Produktu Kupującemu zawiesza bieg terminów do wyboru sposobu dokonania płatności i sposobu dostawy, terminu do zapłaty oraz do wysłania Produktów – na czas trwania Postępowania Spornego, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 11.11 poniżej.
11.6.    O wszczęciu Postępowania Spornego Teledeal niezwłocznie zawiadamia drugą Stronę w celu umożliwienia jej udzielenia odpowiedzi.
11.7.    Teledeal zapewnia środki techniczne służące do prowadzenia między Stronami negocjacji oraz zawarcia ugody.
11.8.    Teledeal może prowadzić mediację między Stronami.
11.9.    Zakończenie Postępowania Spornego następuje z inicjatywy zgłaszającego albo poprzez zawarcie ugody.
11.10.    Zakończenie Postępowania Spornego z inicjatywy zgłaszającego oznacza anulowanie Postępowania Spornego i umożliwia Zakończenie Transakcji.
11.11.    Jeżeli Postępowanie Sporne nie zostanie zakończone w terminie dwóch tygodni od jego wszczęcia, a płatność została dokonana i środki znajdują się na Rachunku Escrow, Teledeal może złożyć pieniądze do depozytu sądowego.

12.    Raporty ofertowe

12.1.    Usługa „Raporty ofertowe” jest dodatkową usługą dla Użytkowników polegającą
na generowaniu przez Teledeal zestawień zbiorczych aktualnie zamieszczonych Ofert kupna i sprzedaży przez oznaczony czas.
12.2.    Usługa „Raporty ofertowe” jest świadczona za wynagrodzeniem określonym
w Cenniku.
12.3.    Teledeal może przyznać Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Raportów ofertowych.

13.    Recenzje Produktów  i komentarze

13.1.    Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie wypowiedzi odnoszące się do Produktów zamieszczonych w Serwisie („Komentarze”).
13.2.    Komentarze są subiektywnymi wypowiedziami Użytkowników, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
13.3.    Zabrania się publikowania Komentarzy zawierających:

a)    wulgaryzmy, treści pornograficzne, mowę nienawiści;
b)    treści stanowiących znieważenie innych osób oraz innych treści sprzecznych z prawem;
c)    adresów stron internetowych oraz odnośników do stron internetowych jakichkolwiek innych serwisów, w szczególności porównywarek cen i sklepów internetowych;
d)    treści o charakterze reklamowym i komercyjnym;
e)    danych osobowych innych osób;
f)    treści nieprawdziwych.

13.4.    Teledeal nie weryfikuje treści Komentarzy i nie ingeruje w ich treść, jednakże może usunąć Komentarz lub jego część, jeżeli narusza on postanowienia punktu poprzedzającego. Teledeal usunie Komentarz w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o tym, że jego treść jest niezgodna z prawem.
13.5.    Teledeal przekazuje adresy IP Użytkowników upoważnionym organom, na podstawie ich urzędowego żądania.

14.    Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

14.1.    Użytkownik może złożyć reklamację w razie nienależytego wykonania przez Teledeal umowy zawartej między Użytkownikiem a Teledeal. Reklamacja może dotyczyć wyłącznie usług świadczonych przez Teledeal i w trybie postępowania reklamacyjnego Użytkownik nie może dochodzić roszczeń związanych z wykonaniem Transakcji.
14.2.    Reklamację składa się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko albo nazwę składającego, szczegółowy opis stanu faktycznego i żądania oraz wskazanie adresu poczty elektronicznej składającego.
14.3.    Teledeal rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich wpłynięcia do Teledeal.
14.4.    Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

15.    Rozwiązanie umowy z Teledeal

15.1.    Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Teledeal („Usunięcie Konta”) poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie.
15.2.    Teledeal może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jeżeli:

a)    Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, albo postanowienia innych regulaminów, cenników i taryf, które mają zastosowanie w przypadku Transakcji;
b)    stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych;
c)    działania lub zaniechania Użytkownika w sposób istotny wpływają na dobre imię Teledeal.

15.3.    Przed rozwiązaniem umowy w trybie punktu poprzedzającego Teledeal poinformuje Użytkownika o takim zamiarze i wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy, niż siedem dni na zajęcie stanowiska oraz usunięcie naruszeń. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Teledeal może rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
15.4.    Rozwiązanie umowy w trybie punktu 15.2. powoduje automatyczne anulowanie wszystkich aktywnych Ofert Użytkownika. Użytkownik nie może wystawiać, ani modyfikować Ofert, jednakże ma obowiązek wykonać zawarte Transakcje zgodnie z ich treścią.
15.5.    Usunięcie Konta następuje niezwłocznie, nie wcześniej jednak, niż z upływem 30 dni od Zakończenia Transakcji, w której jako w ostatniej brał udział Użytkownik. Jeżeli Użytkownik posiada Oferty, których termin ważności jeszcze nie upłynął, Usunięcie Konta następuje nie wcześniej, niż po bezskutecznym upływie terminu ważności tych Ofert
albo po ich usunięciu.
15.6.    W okresie od chwili złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy do chwili Usunięcia Konta Użytkownik posiada wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających
na Zakończenie Transakcji, modyfikowanie i usuwanie Ofert. W tym okresie Użytkownik nie może wystawiać Ofert.
15.7.    W przypadku Usunięcia Konta Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot środków uiszczonych z góry za usługi świadczone przez Teledeal w takim stosunku, w jakim usługi te nie zostały przez Teledeal wykonane, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Cenniku.

16.    Zmiana Regulaminu

16.1.    Teledeal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
16.2.    O każdej zmianie Regulaminu Teledeal poinformuje Użytkownika przy pierwszym logowaniu do Serwisu następującym po zmianie. Użytkownik może zaakceptować zmieniony Regulamin albo rozwiązać umowę z Teledeal.
16.3.    W razie rozwiązania umowy z Teledeal wskutek niezaakceptowania nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia punktu 15.5. i 15.6., przy czym w odniesieniu do Użytkownika nie ma zastosowania zmieniony Regulamin.
16.4.    Zmieniony Regulamin nie ma zastosowania do Ofert zamieszczonych w Serwisie przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
16.5.    Zmiana Cennika i pozostałych załączników nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
16.6.    Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki:

Top